Громадська організація «Українська академія алергології, астми та імунології» (УАААІ) є добровільним об'єднанням фізичних осіб, створеним для здійснення та захисту прав і свобод людини та громадянина, задоволення суспільних, зокрема, економічних, соціальних, культурних, освітніх та інших інтересів своїх членів та/або інших осіб.

Реєстрація членства Основними напрямами діяльності УАААІ є:
 • Поліпшення рівня лікувальної роботи, досліджень, освіти та навчання в галузі алергології та імунології.
 • Сприяння створенню умов для успішної підготовки фахівців з алергології, клінічної та лабораторної імунології та інших суміжних спеціальностей та додипломному та післядипломному етапі.
 • Вивчення передового досвіду світових медичних центрів для лікування алергологічних та імуноопосередкованих захворювань.
 • Організація та проведення наукових заходів різної форми.
 • Інформаційна підтримка лікарів, що займаються лікуванням алергологічних та імуноопосередкованих хвороб.
 • Участь у навчально-методичному процесі лікарів, що займаються лікуванням алергологічних та імуноопосередкованих хвороб.
 • Розробка проектів нормативних документів, щодо діагностики та лікування алергологічних та імуноопосередкованих хвороб.
 • Розробка інноваційних методів діагностики та лікування алергологічних та імуноопосередкованих хвороб.
 • Проведення санітарно-освітньої роботи серед осіб, які страждають на алергію та мають розлади імунної системи.
 • Підготовка та видання фахової літератури.

Сайт у розробці

uaaai.org@gmail.com

Ukrainian Academy of Allergology, Asthma and Immunology (UAAAI) is a voluntary association of individuals created to exercise and protect the rights and freedoms of man and citizen, to meet the public, in particular, economic, social, cultural, educational and other interests of its members and / or other persons.

Membership Registration The main activities of UAAAI are:
 • Improving the level of medical work, research, education and training in the field of allergology and immunology.
 • Promoting the creation of conditions for successful training of specialists in allergology, clinical and laboratory immunology and other related specialties and undergraduate and postgraduate stages.
 • Study of the best practices of world medical centers for the treatment of allergic and immune-mediated diseases.
 • Organization and holding of scientific events of various forms.
 • Information support for doctors treating allergy and immune-mediated diseases.
 • Participation in the educational and methodological process of doctors involved in the treatment of allergic and immune-mediated diseases.
 • Development of draft regulations on the diagnosis and treatment of allergic and immune-mediated diseases.
 • Development of innovative methods for diagnosis and treatment of allergic and immune-mediated diseases.
 • Conducting health education among people suffering from allergies and disorders of the immune system.
 • Preparation and publication of professional literature.

Website under development

uaaai.org@gmail.com